Skip to content

Izglītības programmas un uzņemšana

1. Pamatizglītības programma (izglītības programmu kods 21011111)

2. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

Uzņemšana skolā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.11 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”.

Nepieciešamie dokumenti izglītojamā uzņemšanai skolas izglītības programmās:

  • personas apliecinoši dokumenti;
  • bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija;
  • stājoties pirmajā klasē – izziņa par pirmsskolas izglītības apguvi;
  • vecāku iesniegums (vecāki raksta skolā);
  • dati izglītojamā personas kartītē (skolā).