Skip to content

Izglītības programmas un uzņemšana

1. Pamatizglītības programma (izglītības programmu kods 21011111)

2. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611)

Uzņemšana skolā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.521 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Nepieciešamie dokumenti izglītojamā uzņemšanai skolas izglītības programmās:

  • personas apliecinoši dokumenti;
  • bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija;
  • stājoties pirmajā klasē – izziņa par pirmsskolas izglītības apguvi;
  • vecāku iesniegums (vecāki raksta skolā);
  • dati izglītojamā personas kartītē (skolā).

Ja vecāki skolai iesniedz pašvaldības (pēc dzīves vietas) sociālā dienesta izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta, tad bērnam ēdināšanas ir valsts apmaksāti.