Programmas un uzņemšana

Skola īsteno divas izglītības programmas:

 

1. Pamatizglītības programmu

(izglītības programmu kods 21011111)

Uzņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.820 „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmskolas izglītības iestādes speciālās grupas”.

Bērnam stājoties internātskolā, vecākiem ierodoties skolā, līdzi jāņem:

  • personas apliecinoši dokumenti;
  • bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija;
  • stājoties pirmajā klasē – izziņa par pirmskolas izglītības apguvi.

Skolā vecāki raksta iesniegumu un aizpilda audzēkņa personas kartīti.

Ja vecāki skolai iesniedz pašvaldības (pēc dzīves vietas) sociālā dienesta izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta, tad bērnam ēdināšanas un internāta pakalpojumi ir valsts apmaksāti.

Ja nav iespējams iesniegt iepriekš minētos dokumentus, tad vecāki ar skolu slēdz līgumu un maksā par bērna ēdināšanu un internāta pakalpojumiem.

2. Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

(izglītības programmas kods 21015611)

Uzņemšana notiek saskaņā ar 2010. gada 31. augusta MK noteikumiem Nr.820.