Skip to content

Skolas pašpārvalde

Skolas pašpārvaldi veido:

1. Skolas padome

Skolas padomes sastāvā ir vecāki, skolotāji, skolēni, pašvaldības pārstāvis. Skolas padomes galvenie uzdevumi ir sekmēt pedagogu, skolēnu, vecāku sadarbību, izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu, iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos.

 2. Skolēnu dome

  • sadarbībā ar skolas vadību veic skolas līdzpārvaldes funkcijas;
  • Skolēnu Dome darbojas strukturēti;
  • katra mācību gada noslēgumā vecāko klašu skolēni no sava kolektīva ievēl savu pārstāvi darbam Skolēnu Domē.

Skolēnu Domes prezidente Melānija Barovska (8.b)

Skolēnu domes sastāvs:

  • Kristaps Bitens (9.b)
  • Sindija Māliņa (8.b)
  • Samanta Bolmane (9.a)
  • Kristīne Bērziņa (7.a)
  • Inese Markūna (8.b)
  • Valentīns Vaļeckis (9.b)
  • Artūrs Oškalns (7.b)

Galvenais, darbojoties domē – skolēni apgūst organizatoriskās darba iemaņas un mācās uzņemties atbildību.

Skolēnu Domes darbu koordinē skolotāja Ieva Plēsuma