Skip to content

Atbalsts mācībās

Skola izglītojamiem nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību darbā.

Skolā strādā ATBALSTA KOMISIJA.

Atbalsta komisija izskata izglītojamo individuālās vajadzības un organizē nepieciešamos pasākumus vajadzīgā atbalsta sniegšanai, sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogiem izstrādājot individuālos mācību plānus.

Izglītojamie, kuriem nepieciešams atbalsts mācību darbā, to saņem gan ikdienas mācībās, gan pārbaudes darbos, gan valsts pārbaudes darbos.

Atbalsta komisijas sastāvs:

  • direktores vietniece izglītības jomā;
  • speciālais pedagogs;
  • sociālais pedagogs;
  • logopēds;
  • psihologs.

Lai nodrošinātu izglītojamiem nepieciešamo atbalstu, mācību priekšmetu pedagogi un ATBALSTA PERSONĀLS saņem speciālistu ieteikumus.