Skip to content

Atbalsts mācībās

Skola izglītojamiem nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību darbā.

Skolā strādā ATBALSTA KOMISIJA. Sastāvs:

  • direktores vietniece izglītības jomā
  • speciālais pedagogs
  • sociālais pedagogs

Atbalsta komisija izskata izglītojamo individuālās vajadzības un organizē nepieciešamos pasākumus vajadzīgā atbalsta sniegšanai.

Lai nodrošinātu izglītojamiem nepieciešamo atbalstu, skolā strādā atbalsta personāls:

  • Speciālais pedagogs
  • Logopēds
  • Psihologs
  • Sociālais pedagogs
  • Pedagoga palīgs
  • Bibliotekārs
  • Medmāsa

Izglītojamie, kuriem nepieciešams atbalsts mācību darbā, to saņem gan ikdienas mācībās, gan pārbaudes darbos, gan valsts pārbaudes darbos.