Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Iecavas internātpamatskola, sākot ar 2017./2018.mācību gadu, realizē projektu: 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/1/001

Projekta mērķis ir:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Finansējuma saņēmējs :  Valsts izglītības satura centrs

Iecavas internātpamatskolā šajā, 2017./2018. mācību gadā, risinās projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.2/16/1/001), kas turpināsies arī nākošajā mācību gadā.

Iesaistoties projektā, par prioritāti tika noteiktas jomas, kurās skolēniem nepieciešama palīdzība gan augstāku mācību rezultātu sasniegšanā, gan personības pilnveidē un attīstībā.

Mācību satura apguves pilnveidei tiek  organizētas četras aktivitātes.

Mācību satura apguves pilnveidei tiek  organizētas četras aktivitātes – pedagoga palīgs matemātikas stundās (skolotāja Agnese Veipa), praktiskās nodarbības vides izglītībā (skolotāja Linda Griška), pēcpusdienas mācību grupa “Mācos darot” (skolotāja Agnese Veipa), nodarbību cikls lasītprasmes veicināšanai “Lasītprieks” (skolotāja Linda Kraukle).

Arī ārpusstundu aktivitāšu ietvaros tiek strādāts četrās jomās – “Robotika” ( skolotāja Gerda Godaine), “Datorprasmes” (skolotāja Gerda Godaine), “Sporta spēles” (skolotājs Krists Kozlovs), “Peldēšana” (skolotājs Krists Kozlovs).

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros, izmantojot altenatīvas darba formas, skolas pedagoģiskais personāls nodrošina izglītojamajiem individuālu mācību pieeju, sekmējot  skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanos un kompetentu, zinošu personību veidošanos.