Skip to content

Digitālā kompetence

   Izglītības process skolā tiek organizēts, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu – “E-klase”.   

Iecavas pamatskolā tiek atbalstīta digitālo prasmju attīstība pedagogu un izglītojamo kompetences paaugstināšanai.

Skola abonē dažādus mācību digitālos resursus, kas pilnveido un dažādo mācību procesa norisi.

Mācību satura apguvē tiek izmantoti (nosaukti plašāk izmantojamie):

uzdevumi.lv – tiek nodrošināts PROF pakalpojums 120 lietotājiem – pedagogiem un skolēniem, sākot ar 3.klasi.

soma.lv – Soma.lv pakalpojums pieejams ar e-klases pasi.

Māconis – piekļuve tiešsaistes mācību materiāliem.

skolo.lv – Uzsākts lietot 2021./2022.mācību gadā. Pieejams ar e-klases pasi.

Tavaklase.lv – mācību videomateriāli mācību procesa dažādošanai un padziļināšanai.

Letonika – piekļuve enciklopēdijām, vārdnīcām un daudzpusīgiem multimediju materiāliem mācību jomās. Pieejams ar e-klases pasi.

Skolas vārds – pedagogiem nodrošināts skolas abonements.

startit.lv – digitālo resursu apguves materiāli datorikas mācību priekšmetā un digitālās kompetences paaugstināšanā. Pieejams ar e-klases pasi.

Skolas pedagogu darba organizēšana tiek nodrošināta skolas iekšējā virtuālā vidē (Google disks), kur pieejami nepieciešamie materiāli un dokumenti ikdienas darbam. Vide tiek nepārtraukti pilnveidota.

Ikdienas darbā visi skolas pedagogi iesaistās tiešsaistes savstarpējā sadarbībā, sagatavojot dokumentus, grafikus, plānus un citus darbam nepieciešamus materiālus.