Skip to content

Mācību darbs

Iecavas pamatskolas metodisko darbu vada METODISKĀ PADOME.

Pedagogi iesaistās metodisko jomu darbā. 

Iecavas pamatskolas metodiskā darba organizēšanas kārtība

Metodiskās padomes un metodisko jomu darbības virzieni ir cieši saistīti ar skolas mācību gada prioritātēm.

Metodiskās darbības ietvaros tiek nodrošināta pedagogu savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa, īstenoti pasākumi mācību stundu kvalitātes pilnveidošanai, kā arī organizēti daudzpusīgi pasākumi izglītojamiem:

  • radošās darbnīcas,
  • konkursi,
  • viktorīnas,
  • tematiskas pēcpusdienas,
  • sporta sacensības;
  • u.c..

reading-owl-clip-art

Stundu un nodarbību saraksti

Individuālais darbs

Valsts pārbaudes darbi 2023./2024.m.g.

Projekti mācību procesā