Individuālais darbs

Katrā mācību priekšmetā notiek individuālās konsultācijas. Katrs mācību priekšmeta skolotājs norādījis laikus, kad ir pieejams skolēniem dažādu jautājumu risināšanai: neskaidrības mācību priekšmeta tēmā, mācību sasniegumu vērtējumu paaugstināšana, papildus darbs ar talantīgajiem skolēniem, papildus darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības tēmas apguvē u.c. Konsultāciju grafiks