Audzināšana

Audzināšanas joma ir sarežģīts darba lauks, kurā vienmēr satiksies:

 • atšķirīgi viedokļi par metodiku, kā audzināšanas darbs veicams;
 • par virzieniem, kā tas attīstās;
 • par kritērijiem, kā vērtējami darba rezultāti;
 • par vērtībām, kuras uzskatāmas par prioritātēm.

No VISC direktīvām:

Mēs gribam izaudzināt labu cilvēku, tāpēc audzināšanas procesam ir jābūt labi organizētam un pārdomātam, veidojot ciešu sadarbību ar bērnu vecākiem un dažāda veida atbalsta personālu.

                          Man nav vienalga, kāds tu esi…

                      Ko katreiz domā,- smej vai raudi

                             Un kādu sāpi krūtīs nesi…

 Tā dzejas rindās var izteikt audzināšanas procesa būtību mūsu skolā.  Audzināšanas procesa norisi skolā nodrošina internāta skolotāji, jeb, kā mēs viņus saucam, klašu audzinātāji.

ATBALSTA PERSONĀLA KOMISIJAS DARBA STRUKTŪRA  – atvērt šeit!

 Audzināšanas procesa pamatā ir programma, kurā ietvertas dažādas tematiskas jomas:

 • tavai drošībai (darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība);
 • pilsoniskā audzināšana (patriotisms un pilsoniskā līdzdalība);
 • es cilvēku sabiedrībā (uzvedība un saskarsmes kultūra);
 • atbalsts attīstībai un izaugsmei (personības attīstība, vērtībizglītība);
 • latviskā dzīvesziņa (vērtībizglītība);
 • vides izglītība (vērtībizglītība);
 • veselīgs dzīvesveids un dzīvesprasmes (veselīga dzīvesveida pamati, finanšu pratība un uzņēmējspējas);
 • karjeras izvēle.

Katrā jomā ir ieplānots noteikts klases stundu skaits par dažādām tēmām. Klases tematiskās stundas katru otrdienu organizē un vada klases audzinātājs. Katru gadu pavasarī tiek veikta izdarītā darba analīze un izstrādāti jauni uzdevumi konkrētam mācību gadam.

Audzināšanas darba prioritātes 2015./2016.m.g.

 •  Audzināšanas procesā organizēt pasākumus, kas stiprinātu izglītojamo pilsonisko apziņu, sabiedriskās līdzdalības prasmes un patriotismu.
 • Mācīt apgūt zināšanas par sevi, citiem cilvēkiem, kopienu, globālo pasauli, starpkultūru un vides jautājumiem.
 • Veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un cilvēkdrošības jautājumiem.
 • Veikt aktīvāku skolēnu iesaistīšanu interešu grupu darbā savu spēju un talantu izkopšanai. Sakarā ar skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem īpašu atbalstu veltīt deju kolektīva un koru nodarbību norisei.
 • Attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras izvēles plānošanai.
 • Preventīvu un kompensējošu pasākumu īstenošana priekšlaicīgi izglītības sistēmu atstāšanas riskam pakļautiem skolēniem.

Klases stundās izmantojamās darba metodes:

 • darbs ar masu medijiem, skolēniem svarīgi iemācīties iegūt jaunāko informāciju, to izprast un pielietot dažādās situācijās;
 • diskusijas, tiek pētīta un apspriesta kāda problēma, lai dalībniekiem veidotos sava attieksme pret piedāvāto tematu;
 • klases pārrunas, kurās skolēni iesaistās kā sociāli vienlīdzīgas personas;
 • klases sanāksme, ikdienas notikumu kopīga apspriešana;
 • mape, skolēna veidota pašaudzināšanas programma un tās realizācijas atspoguļojums;
 • projekta metode, tiek pētīta kāda tēma un veiktas darbības, kas veicina skolēnu individuālu darbošanos un darbu grupās;
 • sarunas individuāli vai mazās grupās attīsta komunikatīvās prasmes;
 • lomu spēles, tajās skolēni iejūtas dažādās lomās, mācās pieņemt pareizus lēmumus;
 • situāciju analīze,tiek veidotas prasmes pareizai rīcībai.  

Audzināšanas procesu nav iespējams nošķirt no interešu izglītības, ārpusstundu pasākumiem, dalības dažādos projektos, sadarbības ar ārpusskolas institūcijām un sadarbības ar vecākiem.

Katru gadu skolā tiek organizēts starpklašu konkurss.

Skolas projekta tēma “Dažādā pasaule”

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.