Skip to content

Bibliotēka

gceERxpdiIecavas pamatskolas bibliotēka Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004. gada 24. martā

Bibliotekāre:

 • DAIGA BAHA
 • E-pasts daiga.baha@inbox.lv

Skolas bibliotēkas darbības mērķis:

 • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām.
 • darbības galvenie pamatvirzieni:
 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde,
 • sistematizēšana un uzglabāšana;
 • skolotāju un skolēnu informacionālā apkalpošana.

Vispārīgie dati:

Grāmatu fondā  –            8933 iespieddarbi

 • t.sk. mācību grāmatas –  3554
 • lasītāju skaits –                 320
 • apmeklējumu skaits –     3000
 • izsniegumu skaits –        5000
 • jaunieguvumi –                247
 • no tiem mācību grāmatas – 136
 • abonēti –    21 preses izdevums

Sadarbības partneri

Skolā:

 • skolas administrācija
 • metodisko jomu vadītāji
 • priekšmetu skolotāji
 • klašu audzinātāji
 • skolēnu dome
 • skolas avīze

Novadā:

 • bērnu bibliotēka

Bibliotēka lasītājiem piedāvā:

 • uzziņu un nozaru literatūru
 • daiļliteratūru
 • mācību, pedagoģisko un metodisko literatūru skolotājiem
 • 20 preses izdevumus, arī skolas avīzi “Skolas Logā
 • internetu
 • elektronisko katalogu
 • datu bāzi “Letonika
 • audio, video materiālus
 • dažādus informatīvos materiālus, skolēnu projektu darbus, to izstrādes metodiku

Bibliotēkas pasākumi

Bērnu un vecāku žūrija