Skip to content

Karjeras izglītība

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā.

Skolas karjeras konsultants:

 • IEVA PLĒSUMA
 • e-pasts ievaplesuma@inbox.lv

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai

 • palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā,
 • savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā;
 • sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību,
 • par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām,
 • kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Karjeras izglītības mērķis  – organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu atbilstoši  27.11.2018. MK noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi:

 1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties.
  • Izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, izvērtējot savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.
  • Izveidot reālu skatījumu uz dzīvi attiecībā uz savas karjeras izveidi, attīstot prasmes un attieksmes, kas palīdz veidot karjeru (pašapziņa, pašpaļāvība, spēja sevi prezentēt), mērķu izvirzīšana un darbības plānošana reālajai dzīvei.
 2. Motivēt skolēnus izpētīt karjeras iespējas.
  • Izprast izmaiņas sabiedrībā un to ietekmi uz profesiju daudzveidību.
  • Izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences.
  • Salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai (mācībām).
  • Iepazīt resursus, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju par karjeras iespējām.
  • Gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām.
  • Pētīt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.
 3. Palīdzēt skolēniem plānot savu karjeru.
  • Veidot savu personīgās karjeras plānu.
  • Attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes.
  • Veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā.