Skip to content

ES fonda projekts “APU”

Attēls1 Attēls2 Attēls3 Attēls4

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” ietvaros visa skolas saime iegūs vienkārši īstenojamus paņēmienus, kā veicināt skolēnu lasītprasmi un lasītpratību, iesaistot vienaudžus, un kā īstenot sociāli emocionālo audzināšanu klases stundās.

Projekta īstenošanas laiks 2011.gada janvāris – 2013.gada 31.decembris.

Projekta virsmērķis ir izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta tiešais mērķis ir izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.

Projekta aktivitātes tiek finansētas no ESF finansējuma – 85% un no valsts budžeta finansējuma – 15%. Dalībnieki saņems sertifikātu par dalību tālākizglītībā un apliecību par sociālās atstumtības mazināšanas programmas aprobāciju projektā. Skolas īpašumā nonāks programmas rokasgrāmata ar tiesībām tālāk izmantot šos materiālus programmas īstenošanai savā skolā.

Projekta ietvaros skolās tiks pilnveidota skolu datu bāze (interneta vide), skolas darbiniekiem tiks nodrošinātas supervīzijas, skolēnu vecākiem un jauniešiem tiks organizētas interaktīvās darbnīcas.

Programmā sadarbojoties ar pašvaldību un pašvaldībā strādājošiem darba devējiem tiks īstenota skolēnu profesionālā ievirze, bet sadarbībā ar Latvijas augstskolu studentiem tiks pilnveidotas jauniešu dzīves prasmes.

Programmas mērķi:

 • Veicināt pozitīvu uzvedību
 • Attīstīt emocionālo inteliģenci
 • Veicināt lasītprasmi
 • Organizēt pasākumus karjeras izglītības jomā

Ieguvumi

 • Skolēni labāk uzvedīsies, sapratīsies ar skolotājiem un vienaudžiem
 • Bērni iemācīsies risināt problēmas
 • Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki
 • Bērni iemācīsies būt labi draugi
 • Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi  un citus

Atbalsta sistēmas sadaļas

 • Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU visai skolai)
 • Emocionāli sociālā audzināšana (visās vecuma grupās)
 • Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai (6.c
 • Karjeras atbalsta programma (7.c, 8.a)

Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)

 • Skolā ir skaidri uzvedības noteikumi
 • Visi noteikumi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu
 • Skolēni kopā ar skolotājiem mācās uzvedības noteikumus
 • Skolēni saņem apbalvojumus par pozitīvu uzvedību
 • Visi skolas darbinieki vienoti reaģē uz noteikumu pārkāpumiem

Lūgums vecākiem, lai programma realizētos mūsu skolā

 • Jūs saņemsiet regulāru informāciju (e-klase, kopsapulces)
 • Lūdzam noteikumus pārrunāt mājās, sadarbojoties ar skolotājiem
 • Aicinām kontaktēties ar skolu, lai Jūsu bērns mācītos drošā un draudzīgā vidē

Lai to efektīvi realizētu

 • Skolā izveidota APU komanda pozitīvās uzvedības programmas ieviešanai
 • Visi skolas darbinieki direktores vadībā kopš š.g. februāra līdz augustam mācījās pozitīvas uzvedības noteikumus skolā
 • Ar š.g. 1.septembri visi skolēni iepazīstināti ar jaunajiem pozitīvās uzvedības noteikumiem skolā
 • Vēlamā uzvedība tiek mācīta un atbalstīta

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstībai (VIMALA) – skolotāji strādā pēc īpašas metodes, kā attīstīt skolēnu lasītprasmi.

Karjeras atbalsta programma – sadarbībā ar konkrētu uzņēmumu profesiju iepazīšanai.

Iecavas vidusskolas pedagogu kolektīvs un tehniskais personāls jau pagājušajā mācību gadā ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda projektā APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai). Šajā mācību gadā projekts tiks iedzīvināts skolas ikdienā. Tas attīstīs pašdisciplīnu, stiprinās sadarbības prasmes. Projekta jēgu var izteikt trīs vārdos:  atbildība, drošība, cieņa.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”  darbības ilglaicīgai nodrošināšanai skolā, izveidota APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) komanda:

 • Aija Semjonova – direktore;
 • Dzidra Miezere – direktores vietniece izglītības jomā;
 • Ligita Putniņa – direktores vietniece izglītības jomā;
 • Natālija Novicka – sociālais pedagogs;
 • Sandra Sūna – vecākā audzinātāja;
 • Inga Čipena – direktores vietniece izglītības jomā;
 • Dale Oškalne – lasītprasmes programmas „VIMALA” konsultante;
 • Daina Birze – lasītprasmes programmas „VIMALA” konsultante.