Skip to content

Karjeras atbalsta programma

Attēls1 Attēls2 Attēls3 Attēls4

 

Karjeras izglītība Iecavas internātpamatskolā

Fotogalerija ŠEIT
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šajā mācību gadā  Iecavas internātpamatskola ir iesaistījusies  Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) skolas, uzņēmumu un pašvaldības sadarbības veidošanā skolēnu karjeras izglītībā.
Programmas mērķis – veicināt karjeras izvēli skolēniem un mācīšanos reālajai dzīvei, balstoties uz skolas, pašvaldības un darba devēju sadarbību. Programmas mērķa grupas ir Iecavas internātpamatskolas 7.c, 8.a klases.
Projektā iesaistītajiem skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt darba vidi valsts iestādē un pie individuālā uzņēmēja, lai iepazīšanās ar darba dzīvi būtu abpusējs process − jauniešiem būtu nodrošināta iespēja iepazīties ar darba pasauli un darba devējiem būtu iespējams iepazīties ar vietējo darbaspēku. Skolēni iepazīs darba vidi  šādos Iecavas novada uzņēmumos un iestādēs:  Valsts Policijas Zemgales reģionālajā pārvaldē Bauskas iecirknī un Iecavas individuālajā lauku amatnieku uzņēmums „Purmaļa darbnīcā”.
Karjeras izglītību skolā koordinē projekta karjeras konsultante Anita Rācene, sadarbojoties ar skolas direktoru vietniecēm  Ligitu Putniņu,  pašvaldības un programmas koordinatorēm Valdu Lieknu un Sigmu Strautmali, kā arī  klašu audzinātājiem, informātikas skolotājiem  u.c. mācību priekšmetu skolotājiem. Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam.
2012. gada oktobrī skolās jau notika informatīvie semināri par uzņēmumu un iestāžu darbību, par profesijām un vakancēm tuvākā nākotnē un tika sniegtas atbildes uz skolēnu sagatavotajiem jautājumiem. 16.oktobrī Iecavas internātpamatskolā viesojas Raitis Purmalis un stāstīja par savu pieredzi no biznesa idejas līdz uzņēmuma vadīšanai, par  profesijām, par vadītāja pienākumiem, prasmēm un personiskajām īpašībām.
23.oktobrī Iecavas internātpamatskolā viesojās Valsts Policijas Zemgales reģionālajā pārvaldes Bauskas iecirkņa Nepilngadīgo lietu inspektore Linda Zubāne, kura pastāstīja par prasībām, kādas nepieciešamas Valsts Policijas darbiniekiem,  izglītības nozīmi  un izglītības iespējām, prasmēm, personiskajām īpašībām.
2012. gada decembrī uzņēmumi un iestādes piedāvāja iepazīties ar tā darbību karjeras atbalsta programmas īstenošanā iesaistīto klašu skolēniem. Skolēni devās uz uzņēmumu, vāca informāciju par sevis izvēlēto profesiju un savā portfolio dokumentēja vizītes gaitu – foto, video, audio materiālu veidā.

Iecavas internātskolas 7.c klase 4.decembrī apmeklēja Iecavas individuālo lauku amatnieku uzņēmumu „Purmaļa darbnīca”, kur uzņēmuma vadītājs Raitis Purmalis aizrautīgi stāstīja par uzņēmuma vēsturi, attīstības gaitu, iepazīstināja ar datorizēto auto diagnostiku, uzsverot  darbiniekam nepieciešamās prasmes ar datortehniku, kā arī nepieciešamās rakstura īpašības. Nodemonstrēja, kā notiek riepu balansēšana un citas tehniskas lietas.
Iecavas internātskolas 8.a klase 18.decembrī apmeklēja  Valsts Policijas Zemgales reģionālās  pārvaldes  Bauskas iecirkni, kur mūs sagaidīja VP pārstāve Linda  Zubāne.
VP pārstāve Linda  Zubāne sniedza informāciju par VP galvenajiem darbības virzieniem, parādīja, kāda izskatās tiesu zāle, kā arī noorganizēja tikšanos ar VP pārstāvi, kurš iepazīstināja ar policijas darbinieka aprīkojumu – ieročiem, bruņu vesti, rokasdzelžiem un u.c., kā arī pastāstīja, kādos  gadījumos un kuru amatu darbinieki saņem šo aprīkojumu, kādi ir glabāšanas noteikumi. Pēc tam skolēni varēja apskatīties, piemērīt šo aprīkojumu, ko skolēni ar lielu interesi izdarīja. Vizītes noslēgumā skolēni tika iepazīstināti ar tiesu eksperta pienākumiem, izglītību un prasmēm, kuras nepieciešamas šajā profesijā.
Karjeras izglītības mērķis šajās aktivitātēs  ir iemācīt skolēnam radīt pirmo iespaidu par sevi, iemācīt sevi prezentēt svešiem cilvēkiem un pārējiem klases biedriem,  kā arī vizītes laikā izmantot modernās tehnoloģijas, lai dokumentētu vizītes gaitu.  Skolēniem pirms vizītes tika doti uzdevumi – sagatavot prezentāciju par sevi, jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem, rosināt domāt, kā uzvesties vizītes laikā.  Vizītes laikā skolēniem tika dots uzdevums vākt informāciju par sevis izvēlēto profesiju un dokumentēt vizītes gaitu – foto, video, audio materiālu veidā.
Lai nodrošinātu jauniešu karjeras attīstību un konkurētspēju viņu tālākā dzīves posmā,  liela nozīme ir apgūt jaunas  pamatprasmes. Jo ekonomiskās un sociālās izmaiņas pārveido un paaugstina to pamatprasmju aprakstu, kas katram minimāli nepieciešamas, lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību darba dzīvē, ģimenes dzīvē un visa veida sabiedriskajā dzīvē.
2013. gada martā uzņēmuma pārstāvji kā eksperti izvērtēs karjeras atbalsta programmā iesaistīto skolēnu projektu idejas, bet aprīlī uzņēmums atkārtoti uzņems karjeras atbalsta programmas īstenošanā iesaistītās klases skolēnus. 2013. gada maijā uzņēmuma pilnvarotās personas piedalīsies karjeras atbalsta programmas īstenošanas un rezultātu analīzes noslēguma procesā.
Paralēli šīm aktivitātēm karjeras konsultants skolās vada grupu un individuālās karjeras konsultācijas, lai jaunieši apzinātu savas prasmes, iepazītu sev interesējošās profesijas, kā arī iemācītos sagatavot CV un motivācijas vēstuli, iepazīsies ar inovatīviem projektiem, praktiski un pastāvīgi darbosies, lai sagatavotos turpmākajam izglītības posmam vai nodarbinātībai pēc skolas beigšanas.

Projekta karjeras konsultante Anita Rācene