Skip to content

Skolu pašnovērtēšanas programma

Partnership tittle: Skolu pašnovērtēšanas programma

Kipras partneris:

Koordinējošā organizācija: Izglītības Pētniecības un novērtēšanas centrs
Partner organisation:

 • KA Limasolas pamatskola
 • Frenaras pamatskola
 • Nikozijas universitāte

Latvijas partneris:

Koordinējošā organizācija: Iecavas novada Dome

Partneru organizācijas:

 • Iecavas vidusskola
 • Iecavas internātpamatskola
 • Dzimtmisas pamatskola
 • Zālītes speciālā internātpamatskola
 • Biedrība „Iecavas sieviešu klubs „Liepas”

Projekta mērķis: Reģionālās partnerības mērķis ir skolas pašnovērtēšanas programmas izveide. Projekta ietvaros paredzēti gan izglītojoši pasākumi, gan partneru apmaiņa ar labās prakses piemēriem. Partneru uzdevums sasniegt vienotu sapratni par skolu pašnovērtēšanas principiem un, ņemot vērā pedagoģiskos un kultūras aspektus,  pielāgot šos principus ieviešanai savās pašvaldībās. Visi projekta partneri būs vienlīdzīgi un gūs pieredzi no šī projekta. Netiešie ieguvēji būs izglītojamie, to pedagogi un pašvaldības sabiedrība kopumā, kā arī projektā neiesaistītās izglītības iestādes pašvaldībā.

Sagaidāmie rezultāti:

 1. posms – Vadība un gatavība

Tās mērķis ir veidot skaidru izpratni par projekta struktūru, mērķiem un uzdevumiem. Partneriem jāvienojas par metodēm un rīkiem, lai pildītu projektā paredzētos uzdevumus un sasniegtu mērķus. Partneri iepazīstinās ar skolu pašnovērtēšanas sistēmu un aktivitātēm skolas kvalitātes uzlabošanai savos reģionos. Veidos vienotu izpratni par to, kādai būtu jābūt skolu pašnovērtēšanas sistēmai un vienosies par principiem, savlaicīgu pasākumu norisi, sadlīs lomas un atbildības.

 1. posms –  Pašnovērtēšana

Projektā iesaistītās skolas veiks pašnovērtējumu, ņemot vērā iepriekšējā posmā veidotos principus.

 1. posms- Pašnovērtēšanas datu analīze

Projektā iesaistīto partneru pašnovērtējumu analīze un attīstāmo jomu definēšana. Jomu, kurās nepieciešami uzlabojumi, attīstošo pasākumu plāna izveide. Visām partneru skolām tiks izvirzītas vienotas prasības. Reģionālie partneri atbalstīs datu analīzi un rezultātu prezentāciju izveidi skolām.

 1. posms – Mērķu noteikšana un attīstošo pasākumu plāna izveide

Lai plānošanas procesu uzlabotu, projektā iesaistās partneri, kas darbojas kā kritiskie atbalstītāji. Projektā iesaistītās skolas  nosaka prioritātes, kas balstās uz skolu izaicinājumiem un to stiprajām pusēm. Izaicinājumi tiks grupēti pa tēmām, mērāmi un saplānoti laikā. Skolas analizēs rezultātus un identificēs prakses, stratēģijas un rīkus, lai sasniegtu attīstošo pasākumu plāna mērķus. Tiks veiktas darbinieku, skolēnu, vecāku intervijas.

 1. posms –  Skolu attīstošo aktivitāšu plāna ieviešana

Tiks ieviestas visas plānā paredzētās aktivitātes. Skolu atbalstam tiks iesaistīti kritiskās izvērtēšanas reģionālie partneri. Pamatojoties uz identificētajām jomām,  notiks profesionālās attīstības pasākumi

 1. posms- Ieviešanas un progresa uzraudzība

Eksperti un kritiskie partneri uzrauga attīstošo pasākumu plāna ieviešanu, lai savlaicīgi tiktu ieviestas aktivitātes un sasniegti mērķi. Uzraudzības un sadarbības  rezultātā tiek analizēti un, ja nepieciešams, koriģēti pasākumi plāna ieviešanai. Šajā posmā notiek visu reģionālo partneru  cieša sadarbība.

 1. posms-  Plānu izskatīšana un salīdzināšana

Reģionālie partneri, skolu un citu organizāciju pārstāvji tiekas, lai analizētu un izdiskutētu ieviesto pasākumu efektivitāti. Strukturālo mērķu un skolēnu sasniegumu datu novērtēšana. Kopīga reģionālo partneru plānoto pasākumu izvērtēšana un atgriezeniskās saites iesniegšana pašvaldībām.

Paredzamāis projekta devums: Projekta rezultāts dos ieguldījumu  partnerības attīstībā starp skolām, pašvaldībām un citām projektā iesaistītajām institūcijām. Projektā iesaistītie darbinieki attīstīs prasmes veidot pašnovērtēšanas plānus, kā arī sadarboties savstarpēji un arī reģionālā līmenī. Projekts atspoguļos tās kompetences, kas nepieciešamas pedagogiem mūsdienu skolā un jomas, kurās nepieciešams uzlabojums. Starpresoru sadarbības pieeja projekta rezultātā tiks attīstīta un uzlabota. Pedagogu prasmes un profesionalitāte tiks attīstīta saistībā ar skolas attīstību, pašnovērtēšanas praksi.

Projektā ir paredzētas 4 vizītes Kiprā un 4 vizītes Latvijā.

Projekts beidzas 2014. gada 31. jūlijā.