Skip to content

Sporta inventārs mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai

IZM logo Sporta logo

Projekts sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Iecavas novada izglītības iestādēs

Iecavas novada skolās ir papildināta sporta inventāra bāze!

Vairāk informācijas Iecavas novada mājas lapā ŠEIT

Ineta Bramane
Iecavas novada domes projektu vadītāja

DSCF3868Sports ir ļoti nozīmīgs faktors fiziski un morāli vesela indivīda veidošanai. Bērnu un jauniešu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs ir viena no galvenajām prioritātēm. Svarīgi, lai sporta stundās, kas ir iekļautas skolu programmās, bērni būtu nodarbināti daudzveidīgos sporta veidos un tiktu sasniegts maksimāls efekts bērnu fiziskajā attīstībā. Izglītojamo sportiskās iespējas ir atkarīgas no kvalitatīva un plaša spektra daudzveidīga sporta inventāra esamības sporta pedagogu rīcībā.
Lai atbalstītu mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi LR Izglītības un zinātnes ministrija šī gada pavasarī izsludināja projektu konkursu.
Iecavas novada dome, veiksmīgi startējot ministrijas rīkotajā projektu konkursā «Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta «Sports» standarta īstenošanai izglītības iestādēs», ar 12.augstāko rezultātu bija to 49 veiksmīgo vidū, kuri ieguva valsts budžeta finansējumu sporta inventāra papildināšanai novada skolās. Uz finansējumu šim mērķim pretendēja 231 pieteikuma iesniedzējs.
Maksimālais pieejamais finansējums 2990 latu apmērā no valsts budžeta līdzekļiem un tikpat daudz no pašvaldības budžeta līdzekļiem kā līdzfinansējums tika sadalīts starp skolām proporcionāli attiecīgajam skolēnu skaitam. Tādējādi katra skola ieguva to sporta inventāru, kurš ir visvairāk nepieciešams.
Iecavas vidusskola izvēlējās papildināt sīko inventāru, lai maksimāli nodrošinātu daudzveidīgu sporta stundu norisi.
Stāsta sporta skolotāja Īrisa Korčagina: «Lai maksimāli nodrošinātu bērniem visu muskuļu grupu noslodzi vienas nodarbības laikā, ir svarīgi, lai pedagoga rīcībā būtu daudzveidīgs sporta inventārs, kas ieinteresētu skolēnus stundā aktīvāk veikt dotos uzdevumus. Daudzkrāsains un spilgts – tas rada bērnos vēlmi ar šo inventāru darboties, jo īpaši sākumskolā. Jauniegūtais inventārs ir transformējams. Vienu inventāra grupu var pielietot dažādu prasmju un iemaņu attīstības veicināšanai.
Inventārs pietiekamā daudzumā palielina sporta stundas efektivitāti, jo ir iespējams strādāt grupās un apakšstacijās. Pedagogs var izmantot apļa metodi, kurā skolēni iziet visus dotos uzdevumus. Šādā veidā skolēnam tiek radīta iespēja strādāt atbilstīgi savam vecumam, veselības stāvoklim un fiziskajām iespējām. Katrs skolēns uzdevumu veic sev piemērotā darba tempā. Fiziski spēcīgākajiem skolēniem var dot papildu uzdevumus, jo to atļauj inventāra paplašinātais klāsts.
Tā kā sākumskolā, īpaši 1. un 2. klasē, viena no galvenajām apmācības metodēm ir kustību rotaļu izmantošana, krāsains un daudzveidīgs inventārs rada interesi par sporta stundām. Arī vecāko klašu skolēni ir motivētāki apmeklēt sporta nodarbības un aktīvi darboties tajās.
Ir saņemti papildinājumi florbola nodarbībām – vārti un vārtu sargu ekipējums. Tas dod iespēju pievērst šim sporta veidam vairāk interesentu. Pietiekams inventārs ļauj nopietnāk gatavot bērnus novada un reģiona līmeņa sacensībām, jo pagājušajā gadā 6. klase pirmo reizi piedalījās Zemgales līmeņa florbola sacensībās. Sporta inventāru varēs izmantot stundās, kas notiks āra apstākļos. Pie vidusskolas ir uzbūvēts jauns stadions; projektā iegādātais inventārs, pateicoties tā vieglumam, būs ērti pārvietojams un pilnvērtīgi izmantojams arī āra nodarbībās.»
Jaunieguvumi no projekta Zālītes speciālajai internātpamatskolai un Iecavas internātpamatskolai ir augstlēkšanas paklāji ar statīviem un latiņām, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu šīs disciplīnas apguvi.
Iecavas intrenātpamatskola ir ieguvusi arī divus pārvietojamus basketbola grozus, lai apgūtu visus sporta programmā paredzētos basketbola spēles elementus, īpaši komandu spēli un tās elementus, kas līdz šim nebija iespējams, jo vienīgais esošais basketbola grozs ir stacionāri novietots, neatbilst noteiktajiem standartiem un nav regulējums augstumā, lai pielietotu dažāda vecuma skolēniem.
Šajā internātskolā papildināti arī slēpju krājumi, lai nodrošinātu slēpošanas apguvi. Ir ļoti būtiski ziemas laikā apgūt atbilstīgus sporta veidus, kā arī izmantot visas iespējas veikt fiziskās aktivitātes svaigā gaisā. Inventāra piegādes dienā bija interesanti vērot ar kādu aizrautību un azartu skolas skolēni sava pedagoga Jāņa Siugaļa vadībā palīdzēja ienest skolas telpās jaunās sporta preces! (skat. foto)
Dzimtmisas pamatskola papildināja dažādu bumbu krājumus, lai varētu kvalitatīvi īstenot priekšmeta standartu futbolā, volejbolā un basketbolā gan telpu, gan āra nodarbībās, tādējādi nodrošinot bērniem maksimāli daudz fiziskās aktivitātes svaigā gaisā pie skolas esošajā sporta laukumā.
Īstenojot projektu tika sasniegts izvirzītais mērķis – uzlabot Iecavas vidusskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Iecavas internātpamatskolas un Zālītes speciālās internātpamatskolas sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādējādi sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.
Projekta «Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta «Sports» standarta īstenošanai Iecavas novada izglītības iestādēs» kopējā summa ir Ls 5980, tajā skaitā: valsts budžeta līdzekļi – Ls 2990, pašvaldības budžeta līdzekļi – Ls 2990.